Palveluehdot

1. Soveltamisala 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Joen Siivouksen tekemiin kertasiivouksiin.

  2. Toimittajan velvollisuudet 

Siivouspalvelu Joen Siivous sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa
määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa, mutta Joen Siivous ei vastaa mahdollisesta sovitun siivousajan äkillisestä siirtymisestä esim. sairastapauksen vuoksi. Siivouspalvelu Joen Siivous vastaa toimituksen laadusta
ja luotettavuudesta normaalitasolla. 

3. Asiakkaan velvollisuudet ja tilatun palvelun peruminen 

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon. Asiakas vastaa myös siitä, että koti- ja muuttosiivousten lähtötilanne vastaa tavanomaista, mahdollisesti tästä poikkeavista kohteista on ilmoitettava etukäteen ja ne käsitellään ns. erikoissiivouksina. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, tätä ei korvata. 

Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Joen Siivouksen työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä, ellei avainsäilöstä tai muusta avainkäytännöstä ole sovittu. Asiakkaan vastuulla on myös mahdollisten siivoustoimien epäonnistuminen, mikäli siivoojalla ei ole pääsyä kyseiseen kohtaan (esimerkiksi ikkuna ei aukea ilman työkaluja tms / kiinteä irtaimisto on jumissa ja sen takaa ei ole mahdollista siivota.). 

Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, Joen Siivous

veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen
täysinä tunteina. 

Mikäli palvelun toteutus estyy kokonaan asiakkaasta johtuvasta syystä, eikä
asiasta ole sovittu kirjallisesti asiakkaan ja Joen Siivouksen nimeämän yhteyshenkilön kesken
vähintään 96 tuntia aikaisemmin, on Joen Siivouksella oikeus laskuttaa asiakkaalta sama hinta
kuin sopimuksenmukaisesti toteutuneesta palvelusta. Alle kolmen vuorokauden sisällä tapahtuvista peruutuksista pidätämme oikeuden laskuttaa palvelun täydellä hinnalla.

Asiakas ei saa sopia työn sisältöön tai
toteutukseen liittyvistä muutoksista muiden kuin Joen Siivouksen nimeämän yhteyshenkilön
kanssa. Työ tehdään, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu, toimittajan aineilla ja välineillä.
Normaalit peruspuhdistusaineet sisältyvät käyntikerran hintaan. Mahdollisesti tarvittavat
erikoispuhdistusaineet, liuottimet, vahat tms. veloitetaan erikseen.  Tekijämme ansaitsevat tehdä työnsä rauhassa. Asiakaan velvollisuus on antaa siivoojillemme työrauha, eli asiakkaalla ei ole oikeutta oleskella siivottavissa tiloissa, ellei asiasta ole etukäteen sovittu Joen Siivouksen esihenkilön kanssa. Tapauksissa, joissa asiakas ei anna siivoojalle työrauhaa, siivoojalla on oikeus keskeyttää työ kokonaan. Tällaisessa tilanteessa laskutamme siivouksen täydellä hinnalla. Näin suojelemme yhdessä henkilöstöämme ja parannamme heidän työssä viihtymistä sekä työtehokuutta – kiitos ymmärryksestäsi. Sama käytäntö koskee tapauksia, joissa asiakas käyttäytyy epäasiallisesti henkilöstöämme kohtaan työtehtävän yhteydessä.

 4. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Joen Siivous pyrkii lähtökohtaisesti tarjoamaan kiinteitä pakettihintoja kertasiivouksiin kotisiivouksiin. Hinnat sovitaan ja etukäteen ja ne ovat voimassa, elleit lähtötilanne poikkea merkittävästi tavanomaisesta lähtötilanteesta. Joen Siivouksella on oikeus laskutuslisään.

5. Salassapitovelvollisuus 

Joen Siivouksen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on
voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. 

6. Vastuu ja vahingot 

Joen Siivous vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö
on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut tässä säädetysti. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja
sen rajoitukset määräytyvät / rajautuvat aina Joen Siivouksen toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Mahdollisissa vahinkotapauksissa Palvelun tilaajan omavastuuosuus on
kuusisataa euroa. Joen Siivouksella ei ole velvollisuutta korvata suoria tai välillisiä vahinkoja,
virheitä tai puutteita siltä osin kuin Joen Siivouksen toiminnan vastuuvakuutus ei näitä kata. Joen
Siivouksen vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon
syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen tai toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä
se, olisiko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. Joen Siivous ei vastaa
missään olosuhteissa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Joen Siivous ei ole
vastuussa niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai haitoista, jotka ovat Joen Siivouksen
vaikutuspiirin ulkopuolella. Esimerkiksi häiriöt sähkönjakelussa. Tapauksissa, joissa Joen Siivous
ei pysty tuottamaan palvelua, Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta korvata tästä mahdollisesti
seurannut haittaa. Palvelun tilaajalla on velvollisuus laatia korvaushakemus vastuuvakuutuksen myöntäneelle vakuutusyhtiölle. Joen Siivous ei siis missään tapauksessa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista (esim. aikataulun myöhästyminen).

7. Reklamaatiot ja huomautukset 

Mikäli asiakas on tyytymätön palvelun toimitukseen, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti valokuvien kera Joen
Siivouksen yhteyshenkilölle viimeistään 48 tunnin kuluessa palvelun suorittamisesta. Tässä
tapauksessa Joen Siivous korjaa, mikäli mahdollista, virheen viivytyksettä. Vaihtoehtoisesti hyvitys myönnetään lahjakorttina.

8. Ylivoimainen este 

Joen Siivous ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä
aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat muun muassa erilaiset luonnonmullistukset,
rajuilmat, kulkutaudit, sähkökatkot tai työtaistelutoimenpiteet. Myös äkilliset sairastapaukset voivat muodostaa ylivoimaisen esteen, joka voi johtaa siivousajankohdan siirtämiseen. 

 9. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

 Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin.

Tilaa siivoustarvikkeita ja lahjakortteja tästä!
Joen Siivous | | © Copyright